الکترولیز
الکترولیز از قرن 19 در صنعت برای جداسازی مواد بمنظور پاکسازی و تصفیه ( برای مثال جهت نمک زدائی آب دریا ، گالوانیزه کردن فلزات و تصفیه آب ) بکار می رود .
اولین حمام الکترولیز از دهه 30 قرت بیستم در آلمان ساخته و مورد استفاده قرار گرفت .يونيزاسيون
زمانيكه جريان الكتريكي در مايعات برقرار ميشود ، يونهايي توليد ميكند كه داراي بار الكتريكي ميباشند.
اين جريان الكتريكي هم در داخل لگن درمان (حلال نمكي) و هم در بدن (مايع سلولي) يون ايجاد ميكند.

براساس گفته برنده جايزه نوبل (Mr. Albert-Szent-Gyorgs ) پيش شرط لازم جهت انتقال الكترون حركت يونهاست . اين امر بدليل آن است كه يون منفي يك و يا دو الكترون حمل ميكند. مرحله اصلي و تعيين كننده سم زدائي و پاكسازي بدن فعال سازي الكترونهاست تا سموم و مواد آلوده كه به الكترون چسپيده اند بي اثر شده و بدن بهتر بتواند آنها را از خود دفع كند.
بنابراين سم زدائي بروش الكتروليز قادر است هر دو بخش خارجي و داخلي سلول را از مواد آلوده كننده پاكسازي نمايد ، اين امر مزيت چشمگيري نسبت به روشهاي بيوشيمي پيشين دارد ، زيرا روشهاي قبلي فقط
در نواحي بيرون سلول اثر بخش بوده است .

سموم و كليه مواد آلوده اي كه از اين طريق خنثي ميشوند خيلي آسانتر از طريق فرآيند سوخت و ساز بدن حذف و ريشه كن ميگردند. به عبارت ديگر دفع سموم از طريق كليه ها، كبد، دستگاه گوارش، دستگاه لنفاوي و ششها سريعتر ميگردد.

بعضي از مواد به تنهايي در حين درمان از طريق الكتروليز ازبدن خارج ميشوند و قابل رويت هستند (و يا توليد بو ميكنند) كه مواد حاصل فرآيند الكتروليز هستند ( تغييرات رنگ و رسوب در حلال نمكي داخل لگن درمان) ولي ظرفيت پاكسازي بدن و سم زدائي بعد از هر دوره درمان بتدريج بيشتر ميشود. هرچقدر دوره درمان منظم تر باشد، دوره تاثير آن طولاني تر ميگردد.


مراحل يونيزاسيون
- توليد يونهاي داراي بار منفي در آب و عبور آن از طريق پوست
- توليد يونهاي داراي بار مثبت ( اسيدها و سموم) در سطح پوست و خنثي شدن
- قسمت اعظم الكترونها از طريق پوست وارد بدن ميشوند و از طريق خون ، لنف و مايع داخل سلولها به قسمتهاي مورد نياز انتقال مييابد ( اسيدها ، سموم بدن )
- سموم و اسيدهاي خنثي شده از بدن جدا شده و در لگن درمان الكتروليز رسوب ميكنند
- سلولها رها شده و پتانسيل غشاء سلولي مجدداً افزايش مييابد
- تنظيم مجدد گردش مواد در سلولهاي بدن و سلولهاي عصبي

الكترون ها
معمولا ما مقدار زيادي الكترون كه مورد نياز سم زدائي است از طريق غذا ( بخصوص ميوه ها و سبزيجات تازه) مصرف ميكنيم .
ولي متاسفانه غذاي مصرفي تعداد زيادي از ما دير هضم و اكسيده شده است ( يعني كمبود الكترون دارد )
بدليل مواد آلاينده محيط زيست ، غذاي ما بدون الكترون بوده و يا مقدار كمي الكترون داشته باشد و حتي برعكس در پاره اي از موارد الكترونهاي توليدي بدن را نيز مصرف كند. نتيجتاً ظرفيت سم زدائي بدن با صرف هر غذاي غير سالم (و يا داراي الكترون كم) كاهش مييابد.
اعضاي بدن بخصوص كبد انبار توليد هيدروژن منفي است كه وظيفه اصلي آن توليد الكترون ميباشد.
اگر اين انبار به مقدار كافي اشباع گردد ، براي خنثي شدن سموم و ديگر مواد فاسد نميتواند در زمان نياز الكترون ( بار منفي ) توليد كند .
براي دوباره پر كردن اين انبار تلفيق درمانBody Detox ، رژيم غذايي سالم و مكمل تغذيه متعادل توصيه ميگردد.

زمانيكه پاها بصورت كليه ها عمل ميكنند
پوست ميتواند بطور مستقيم دفع كننده اسيدها و سموم بدن باشد، بدون اينكه اعضاي ديگر بدن را درگير سازد.

كف پاها سومين كليه هاي بدن ميباشند.

عملكرد Body Detox
- يــك دوره كامـل گـردش خون در بدن : 22دقيقه

- اسيدهـا، سمـوم، مواد آلــوده و راديكالهاي آزاد بار مثبت دارند .

- Body Detox تـوليد يونهاي منـفـي اضـافي ميكند

تبادل الكترون
Body Detox يـونـهـاي منفي اضـافـي ميسازد.
اگـر يونهـاي تـوليد شده از مقدار بحـراني بيشتر شود، از طريق غشاي سلولهاي كف پا تعادل يونها رخ ميدهد .
همانند وقوع صاعقه، تبادل بار در خازن و يا در حين شستشوي شديد با آب، از طريق غشاي سلولهاي كف پـا موازنـه يـوني ايجاد خواهد شد .

خنثي سازي فيزيكي
خنثي سازي داخل و خارج سلولهاي بدن با تبادل يونهاي منفي شروع ميشود.

بـدليـل انـدازه بسيـار كـوچك راديكالهاي آزاد بي ضرر، آنها ميتوانند بطور مساوي از طريق پـوست، كليه ها، ششها و روده عبـور كنند.

اشكال شيميائي
... بنابراين مجموع ارتقاع يافته فقط ميتواند از طريق روده دفع گردد.
در مقايسه با عوامل مجموعه شيميايي مانند (chelates/DMPA) راديكالهاي زيادي را بهم مي چسباند .

تغيير رنگ آب

تغيير رنگ آب معمولا به ترتيب زرد ، نارنجي ،
قهوه اي - سبز/ خاكستري ميگردد.

تغييرات رنگ به 4 عامل ذيل دارد :

1- كيفيت آب
2- غلظت نمك
3- موادي كه از كويل فرسوده خارج ميشود
4- مواد دفع شده از بدن


تغييرات رنگ آب
تشخيص دقيق پزشكي و نظريه در مورد نوع مواد دفع شده از بدن بدليل تغييرات رنگ آب بطور حدس و گمان ميباشد

دلايل تغيير نكردن رنگ آب
- مقاومت در مقابل درمان و گرفتگي
- اسيد اوريك زياد
- آغشتگي پا به كرم
- فشار روحي و تنش زياد
- مصرف زياد ويتامين C

The „coal dump “-effect

كليه مراحل همزمان در بدن اجرا مي شود و بصورت شبكه با يكديگر در ارتباط هستند.

اگر مواد زائدي را كه بطرف پائين مي آيند از طريق Body Detox از بين ببريم ، كليه مواد آلاينده و سموم بدن تواما” پايين مي آيند و نتيجتا” تاثير Body Detox خيلي سريع و واضح در سراسر بدن پخش خواهد شد.

تاثير اوليه درمان توسط Body Detox در سر و پا مي باشد.


فشار خون

فشار خون در شكل گلبولها خون تاثير ميگذارد و باعث بروز اختلال در جريان مويرگها ميشود. اين امر باعث بروز يكي از بيماريهاي مهم ذيل ميگردد :

نقرس، رماتيسم، التهابات پوست (واريس ) و همچنين نارسايي قلبي و جريان خون


اسيد اوريک

در اولين بار استفاده از Body Detox) ستون آبي چارت ) مقدار زيادي اسيد اوريك از پا خارج ميگردد.

بعد از سومين بار استفاده از Body Detox ميزان دفع اسيد اوريك بطور چشمگيري افزايش مييابد.

Body Detox تنها روش شناخته شده اي است كه اسيد اوريك بطور مستقيم از بدن خارج شده و و تاثير آن سريع و دامنه وسيعي از بيماريها را بهبود مي بخشد.


جايگزيني

همزمان با دفع اسيد اوريك و آلاينده هاي مختلف از بدن ، مواد ديگري كه براي سوخت ساز بدن مفيد و مهم ميباشند نيز دفع ميگردد.
براي مثال كلسيم ، منيزيم ، سديم ، پتاسيم و ويتامينها

نتيجتا” جايگزن نمودن مواد فوق در زنجيره درمان Body Detox الزاميست .

موارد عدم استفاده
- حاملگي و شيردهي ( مادران شيرده )
- گرايش داشتن به حمله هاي ناگهاني ( صرع ، غش)
- اختلال حاد و مزمن مربوط به ترشحات و يا دفع مواد از بدن
- خشكي حاد و مزمن بدن بدليل عدم استفاده از آب
- مخالفت با درمان پزشكي ( مقاومت )

فقط تحت نظارت پزشك متخصص

- عفونت ، تب ، التهاب و كليه بيماريهاي عفوني
- بيماريهايي كه نياز به مصرف طولاني مدت دارو دارند ( مثل سرطان ، ايدز ، ديابت ، گواتر)
- MS و مرحله حاد رماتيسم
- نارسائي قلبي و كليه

پس از بهبود موارد ذيل در پا از Body Detox استفاده گردد :

1-پوستهاي خشك، حساس، خارش دار و ملتهب
2-لختي، پوست زرد و چين و چروكدار ( دهیدراتاسیون )
3-پوست كثيف با منافذ بزرگ و زخمي
4-پوست پينه دار و ميخچه دار
5-ريزش مو و مشکلات پوست سر
6-موهاي چرب و موهايي كه در حال نازك شدن ميباشند
7-سوزش ناخنها
8-پاهاي عرق دار يا تعرق بيش از حد عمومي بدن
9-بافت پيوندي ناسالم و ضعيف پا
10-سلوليت و پارگي عضله كف پا Couperose
11- اسکار
12-گرفتگي شديد و درد ماهيچه اي


موارد مصرف در پزشكي
- از بين بردن اسيد اوريك
- كمك به ترك سيگار
- كمك به بهبود سندرمهای درد ( رماتيسم ، آرتروز ، كشش ماهيچه )
- تنظيم گردش خون و رفع اختلال گردش خون ( واريس ، تغييرات فشار خون ، سردي دست و پا، سرماي عمومي بدن )
- رفع خستگي مزمن ( كاهش و ضعف نيرو و حالت تاثر و افسردگي، نداشتن قدرت تمركز ، تحريك پذيري، فعاليت و جنبش بيش از حد ، بي خوابي ، پلي نوروپاتي “ .
- كمك به طراوت و ظاهر پوست ( نورودرماتيت “سوریازیس “حساسيت ، خارش پوست ، خشكي پوست ، اگزيما ، درمان زخمهاي بدن ، تعرق بيش از حد ، ضعف بافت پيوندي ، ريزش مو و چين و چروك)
موارد مصرف در موسسات پوست و زيبائي
- حساسيت پوست و غشاي مخاطي بخصوص اگزيما (Psoriasis – Neurodermatitis)، التهاب و حساسيت پوست و غشاي مخاطي
سلوليت ، زبري و لك پوست ، غشاي مخاطي خشك ، ريزش مو
- كمك به كاهش وزن
- تعریق بيش از حد بدن و بوي بد بدن
- حساسيت و اختلال متابوليسم سلولهاي پوست و بافت پيوندي
- كمك به بهبود كار غدد لنفاوي و تشديد و تنظيم متابوليسم سلولي
- زخمهای دیر خوب شونده
- كمك به شادابي و طراوت پوست

موارد مصرف در موسسات بدنسازي و سونا
- سفتي و گرفتكي ماهيچه اي
- درد بعلت حساسيت ، جراحت و يا تمرين نادرست
- كمك به كاهش وزن
- تعرق بيش از حد بدن و بوي بد بدن
- سنگيني پاها
- اختلال متابوليسم سلولي كه مانع عملكرد صحيح ماهيچه ها ميگردد
- افزايش بازسازي اساسي ماهيچه اي سراسر بدن
- كم كردن فشار روحي و افزايش آرامش و خواب عميق
- تقویت سيستم ايمني بدن و كاهش ابتلاء به بيماري

موارد مصرف در باشگاههاي ورزشي
- بهترين روش درمانJet - Lag بدون عوارض جانبي و با قابليت استفاده مكرر توسط ورزشكاران حرفه اي و قهرمانان
- تسكين دهنده دردهاي عضلاني بعد از مسابقات ورزشي
- كمك به خواب راحت و عميق جهت بازسازي قوا بعد از مسابقات
- ضد تشنج بعد از گرفتگي ماهيچه ها
- كاهش و تنظيم تعرق زياد بدن و بوي بد بدن
- دوپينگ قانوني ( بعلت تخليه اسيدها از بدن ) كه موجب :
الف - افزايش انرژي طبيعي و آرامش بدن
ب - بازسازي اساسي سلولهاي ماهيچه اي سراسر بدن
ج - استقامت بهتر در حين تمرين و مسابقات
د - تقليل خطر ريسك ابتلاء به بيماري بعلت بالا بردن سيستم ايمني بدن


نور درمانی : طیف قرمز
طیف قرمز از وظایف گردشی ( وابسته به گردش خون ) حمایت میکند.
طیف قرمز میزان ضربان ( قلب و نبض ) را افزایش میدهد .
طیف قرمز استخوانها و مفاصل ( چهار چوب بدن، راحمایت میکند .
طیف قرمز فشار خون را بالا میبرد .
طیف قرمز تعداد و میزان تنفس را افزایش میدهد .
طیف قرمز به طور عمومی، تمایلات را افزایش میدهد .
طیف قرمز با موفقیت برای مقابله با بیماریهای زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
کم خونی
آسم
بیماریهای حنجره
سرفه های مزمن

نور درمانی: طیف نارنجی
طیف نارنجی، ماهیچه ها و تاندوم ما را محافظت میکنند .
طیف نارنجی شخص را چابک، شاد و آماده میسازد .
طیف نارنجی بر بدن و افکار ما تاثیر میگذارد .
طیف نارنجی نتایج متحیرکننده ای را در درمان بیماریهای زیر از خود نشان میدهد.
امراض روحی روانی
افسردگی
نارضایتی و ناخشنودی
منفی گرایی
پریشانی و دست پاچگی
خستگی ، ناتوانی احساسی
طیف نارنجی میتواند برای درمان های زیر بکار برده شود:
تصلب شرایین
آسیب دیدگی بافت سلولی
امراض قلبی
بی اشتهای
کم خونی
ناراحتی های دستگاه گوارش مانند: نفخ شکم، گرفتگی روده ها و .........

نور درمانی: طیف زرد
گفته میشود که طیف زرد، هرگونه احساس سنگین، فشار و افسردگی را بر طرف میکند. طیف زرد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که سعی بر علیه بیمارهای زیر دارند.
بیماریهای سیستم لنفاوی
فراموشی
کینه توزی و بداندیشی
سردرگمی
طیف زرد همچنین برای قوی کردن سیستم عصبی مورد استفاده قرار میگیرد.
گفته میشود که طیف زرد تاثیراتی دارد که بطور خیلی عالی کمک به متابولیسم بدن و فعالیتهای غددی میکند.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 • وان حرفه اي الكتروليز


  همراه با سيستم نوردرماني


  حمام كف پا


  جهت بيرون كشيدن سموم از بدن


 •     ورود اعضا

  نام کاربری    
  رمـز عبـور